Αξιολόγηση της εφαρμογής e-syntagografisi


Skip to content, navigation.

Έχετε συμπληρώσει το 0% αυτού του ερωτηματολογίου
0%
100%
* Ειδικότητα:
* Εργάζεστε στον:
* Η εφαρμογή βελτίωσε τη διαδικασία και την αποτύπωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας;
* Η εφαρμογή βελτίωσε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας;
* Η εφαρμογή βελτίωσε την ασφάλεια των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας; (αποφυγή γνωστών αλλεργιών, αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα)
* Η εφαρμογή βελτίωσε το κόστος της φροντίδας;
* Η εφαρμογή βελτίωσε την σχέση ιατρού- ασθενούς;
* Η εφαρμογή περιόρισε τις επιλογές σας κατά την άσκηση του κλινικού σας έργου;
* Η εφαρμογή είναι φιλική  προς το χρήστη;
* Η εφαρμογή απαιτεί από τον χρήστη πολλή ώρα;
* Δεδομένου ότι η επίσκεψη διαρκεί 15’, σημειώστε το ποσοστό του χρόνου της επίσκεψης που απαιτεί η εφαρμογή e-syntagografisi.
* Η εφαρμογή προστατεύει αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα του ασθενή;
* Πρόσβαση στις πληροφορίες και στη διαχείριση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας πρέπει να έχει:
* Είμαι καλά εκπαιδευμένος και γνωρίζω την κωδικοποίηση των νοσημάτων και συμπτωμάτων για την εισαγωγή πληροφοριών στο e-syntagografisi.
* Χρειάζομαι εκπαίδευση για να μειώσω τον χρόνο της συνταγογράφησης.
* Χρειάζομαι εκπαίδευση για να αποφύγω λάθη που καταλήγουν σε χάσιμο χρόνου.
* Οι κλινικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται για τους ασθενείς στο e-syntagografisi είναι ακριβείς;
* Η ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην εφαρμογή e-syntagografisi υποβοηθά την κλινική εφαρμογή τους;
* Είναι πάντα ακριβή τα στοιχεία που εισάγω στην εφαρμογή κατά τη ένταξη του ασθενή μου σε θεραπευτικό πρωτόκολλο.
* Η ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων  στο e-syntagografisi ελαττώνει το κόστος της φροντίδας;
* Η ενσωμάτωση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο e-syntagografisi περιόρισε αυθαίρετες πρακτικές των ιατρών.
* Είναι επαρκώς τεκμηριωμένη η αντιστοίχιση ICD -10 παθήσεων με εργαστηριακές εξετάσεις και ο περιορισμός στην επαναληψιμότητά τους;
* Πόσο εξοικειωμένος/η είστε με τη χρήση των κωδικοποιήσεων ICD-10 και ICPC-2 στη συμπλήρωση του ΑΗΦΥ;
* Προκειμένου να συνταγογραφήσετε τις εξετάσεις που θεωρείτε κλινικά ενδεδειγμένες έχετε προσθέσει συμπτώματα ή/και άλλες διαγνώσεις που δεν ισχύουν;
* Η αντιστοίχηση ICD-10 παθήσεων με εξετάσεις περιόρισε το κόστος της φροντίδας;