ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ


Skip to content, navigation.

Παρακαλώ επιλέξτε ότι ισχύει:
Εργάζεστε στον:

Είσαστε:


Τι πιστεύετε για το εθνικό σχέδιο δράσης για το κάπνισμα;


Τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι:


Σε κάποιες χώρες, όπως οι ΗΠΑ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, έχει υιοθετηθεί η στρατηγική «μείωσης της βλάβης» από τις αρμόδιες Αρχές ως συμπληρωματική προσέγγιση στις ήδη υπάρχουσες ενέργειες για την ενίσχυση της μείωσης του καπνίσματος στον γενικό πληθυσμό. Πιστεύετε ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να ενσωματωθεί στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ;


Στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής της «μείωσης βλάβης», εναλλακτικά του καπνίσματος προϊόντα (ηλεκτρονικό τσιγάρο και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού) κατόπιν επιστημονικής τεκμηρίωσης και αξιολόγησης από τις ρυθμιστικές αρχές θα μπορούν να χρησιμοποιούν μηνύματα προς τους ενήλικους καπνιστές αναφορικά με τη δυνατότητα μείωσης της βλάβης σε σχέση με τα τσιγάρα. Πιστεύετε ότι μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθούσε στην έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση των ενηλίκων καπνιστών;


Πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της «μείωσης της βλάβης» από το κάπνισμα;


Θεωρείτε τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν σήμερα για εναλλακτικά του καπνίσματος προϊόντα (ηλεκτρονικό τσιγάρο και θερμαινόμενα προϊόντα καπνού) επαρκώς τεκμηριωμένα;